slo - eng

Predstavitev Manufuture

Skupina podjetij se je odločila, da bo zastopala interese orodjarstva in mehtornike, kot ključnih podpornih aktivnosti vseh izdelovalnih tehnologij. Zato smo se odločili, da bomo izoblikovali, ki bo aktivno delovala v sklopu EU Tehnološke platforme Manufuture (http://www.manufuture.org). Za lažjo definicijo smo se odločili, da bomo skupino poimenovali Tehnološka platforma orodjarstvo – mehatronika, skrajšano Manufuture.

Osnovna skupina se je neformalno formirala konec meseca aprila 2005, ter uradno ustanovila tehnološko platformo Manufuture 4.5.2005. Platforma je bila ustanovljena na pobudo štirih ključnih infrastrukturnih centrov orodjarstva v Sloveniji in sicer:

 1. TECOS, Razvojni center orodjarstva Slovenije
 2. C-TCS Slovenski orodjarski grozd
 3. GZS, Združenje kovinske industrije – Odbor za orodjarstvo
 4. OZS, sekcija kovinarjev

Na osnovi podpisanega pisma o nameri so se nato podjetja in ostale institucije, ki vidijo interes v delovanju platforme Manufuture pridružila platformi s pristopno izjavo, ki podpira pismo o nameri, s katerim je bila tehnološka platforma Manufuture ustanovljena. Seznam vseh članov TP Manufuture se nahaja v rubriki člani.

Tehnološka platforma predstavlja popolnoma odprto strukturo, v katero se lahko vključi katerokoli podjetje ali institucija, ki vidi svoj strateški interes v delovanju platforme Manufuture.

Sestava skupine:

Skupina, ki formira tehnološko platformo Orodjarstva in mehatronike Manufuture je sestavljena iz ključnih subjektov, ki so odgovorni za razvoj orodjarstva in mehtronike, kakor tudi ostalih proizvodnih procesov, ki potekajo znotraj EU tehnološke platforme Manufutre. Kot je iz priloženih referenc razvidno, gre pri skupini podjetij dejansko za kompetentno skupino, ki bo sposobna uveljaviti nacionalne zahteve po tehnološko razvojnih strategijah v perspektivi 2007 – 2013.

Vodja in predstavnik tehnološke platforme Manufuture je dr. Blaž Nardin, direktor TECOS-a katerega življenjepis je podan v prilogi. Prav tako so v prilogi podani tudi življenjepisi ključnih raziskovalcev, ki bodo sodelovali pri snovanju tehnoloških razvojnih dokumentov za obdobje 2007-2013.

1.1. Reference sodelujočih institucij in njim pripadajočih raziskovalcev posameznikov

Sodelovanja v 5. ali 6. okvirnem programu EU

 • LASER SUPPORTED COOLING SYSTEM MANUFACTURING IN MOULD PRODUCTION-LAMO; (5. OP)
 • SUBSTITUTION OF O-PHTHALATES BY LOW-MIGRATION PLASTICIZERS IN PVC PLASTISOLS - ECO PVC; (5. OP)
 • INTEGRATED DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT FOR THE ECOEFFICIENT PRODUCTION OF LOW-WEIGHT AEROPLANE EQUIPMENT-IDEA; (6. OP)
 • SUPPORT TO THE SMES IN THE PLASTIC PROCESSING CHAIN: PLASTEAM; (6. OP)
 • ELECTRONIC SERVICES FOR SMES IN THE PLASTIC SUPPLY CHAIN - e-SeSME; (6. OP)
 • OPEN SOURCE ENTERPRISE RESOURCE PLANNING AND ORDER MANAGEMENT SYSTEM FOR EASTERN TOOL AND DIE MAKING WORKSHOPS : TOOL – EAST (PROJEKT V PRIPRAVI); (6. OP)
 • EUROPEAN FOOTPRINT (PROJEKT V PRIPRAVI); (6. OP)
 • EUROPEAN COLLABORATIVE NETWORKED ORGANISATIONS LEADDERSHIP INITIATIVE: ECOLEAD (PROJEKT V PRIPRAVI); (6. OP)

Financiranje Ministrstva za gospodarstvo, ali Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

 • RAZISKAVE VPLIVOV NA KRAJŠANJE ČASA IZDELAVE ORODIJ IN VEČANJE DODANE VREDNOSTI-STYROTECH; MG
 • PREDSTAVITEV NOVIH IN LAHKIH INŽENIRSKIH MATERIALOV PRI UPORABI V SODOBNEM INDUSTRIJSKEM OBLIKOVANJU; MVZT
 • RAZVOJNO ZNANSTVENE PRILOŽNOSTI V ORODJARSTVU; MVZT
 • NAČRTOVANJE IN PROIZVODNJA AVTOMOBILSKIH DELOV NA OSNOVI OBLIKOVANJA MAGNEZIJEVIH ZLITIN-MAGNET; MG
 • OPTIMIRANJE PROCESOV IZDELAVE KOMPONENT IZ SODOBNIH Al ZLITIN-OPTIMAL; MG
 • RAZVOJ PRILAGODLJIVIH, VEČFUNKCIJSKIH FILTER PLOŠČ S POLIMERNO; MG MEMBRANO ZA POTREBE EKOLOŠKIH SANACIJ IN INDUSTRIJSKIH APLIKACIJ-MFP
 • INVESTICIJA V NOVO TEHNOLOGIJO ZA IZDELAVO MIKRONSKO NATANČNIH, MAGNETNIH, ČISTILNIH, TRANSPORTNIH, GRELNIH IN FIKSNIH VALJEV ZA VIZUALNE KOMUNIKACIJE-ROVAL; MG
 • SPODBUDE TEHNOLOŠKIH CENTROV V LETU 2004 – TC; MG
 • PROJEKTI SPODBUJANJA RAZVOJA GROZDOV 2001, 2002, 2003 IN 2004; MG
 • TEHNOPOLIS CELJE – TEHNOLOŠKO MESTO (PRIJAVITELJ REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA D.O.O. CELJE) – V IZVAJANJU; ARR
 • ZNANSTVENI IN TEHNOLOŠKI INKUBATORJI NA UNIVERZAH: PHARE 2003 (PRIJAVITELJ REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA D.O.O. CELJE)- V IZVAJANJU; MG
 • PHARE 2003, VSEŽIVLJENJSKO UČENJE: PROGRAM VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA PODJETNIŠKO INŽENIRSTVO (PREDLAGATELJ : GEA COLLEGE –
 • VISOKA ŠOLA ZA PODJETNIŠTVO)-V IZVAJANJU; MVZT
 • STRAPAMO PROJEKT: TOOLNET ALPE ADRIA

1.2 Zgodovina ter načrt sodelovanja na tehnološki platformi Manufuture

Skupina podjetij se je odločila, da bo zastopala interese orodjarstva in mehtornike, kot ključneih podpornih aktivnosti vseh izdelovalnih tehnologij. Zato smo se odločili, da bomo izoblikovali, ki bo aktivno delovala v sklopu EU Tehnološke platforme Manufutre (www.manufuture.org). Za lažjo definicijo smo se odločili, da bomo skupino poimenovali Tehnološka platforma orodjarstvo – mehatronika, skrajšano Manufuture.

Tehnološka platforma Manufuture je nastala na osnovi skoraj 15 letnega oblikovanja strategija sodelovanja na področju razvoja orodjarstva.

 • Tako lahko za leta 1990 – 1994 imenujemo individualno ali proizvodno organizirano dejavnost, brez večjega povezovanja, za katera so značilne solo akcije in konsolidacije posameznih orodjarn.
 • Od leta 1994 do leta 2000 govorimo o razvojno prodajni organiziranosti podjetij, kjer so se podjetja začela povezovati v tehnološki center orodjarstva TECOS, ki je nastal leta 1994. V tem času lahko občutimo občuten tehnološki napredek orodjarstva in z njim povezanih panog.
 • Od leta 2000 do 2005 pa govorimo o razvojno marketinški organizaciji, kjer preko dejavnosti grozdov, podjetja izvajajo tudi marketinško nabavne projekte. Ta faza nastopi z ustanovitvijeo Slovenskega orodjarskega grozda C-TCS.
 • Od leta 2005 naprej pa se orodjarstvo povezuje še na dodatnem nivoju in vključuje še ostale infrastrukturne subjekte, ki so pomembni za razvoj panoge. V novem načinu organiziranja govorimo o Tehnoloških platformah, v katerih stremimo za globalno konkurenčnostjo.

V okviru nove organiziranosti želimo v prvi fazi na tehnološko platformo Manufutre posredovati razvojno raziskovalne usmeritve, ki so ključne za razvoj panoge v perspektivi 2007-2013. Z enotnim programskim dokumentom bomo posredovali tehnološki platformi slovenske zahteve za vključitev v Strategic Research Agnda (SRA) Manufuture. Prem gre poudariti dejstvo, da gre na tem področju predvsem za sodelovanje znotraj delovnih skupin WG2 in WG3, ter horizontalne skupine HG SME.

1.3 Pismo o nameri in strategiji sodelovanja do leta 2008

Pismo o nameri je podano v prilogi prijave in je podpisano s strani štirih ključnih infrastrukturnih partnerjev, ki skrbijo za razvoj orodjarstva in mehatronike v Sloveniji.

Definicija platforme Manufuture:

Manufuture je osnovna, inovativna in napredna horizontalna platforma, namenjena kot visoko kakovostna infrastruktura za potrebe vertikalne integracije orodjarstva in mehatronike, ki deluje znotraj EU tehnološke platforme Manufuture.

Osnovni cilji delovanja tehnološke platforme Manufuture so:

 • Ustavitev trenda seljenja orodjarstva “low cost countries” (Kitajska, Tajvan, Koreja)
 • Revitalizacija orodjarstva v EU
 • Vzpodbujanje inovativnosti v orodjarnah
 • Dvig konkurenčne sposobnosti orodjarstva in mehatronike
 • Prepoznavnost orodjarstva / mehatronike kot okolju prijazno dejavnosti

Za doseganje zgoraj navedenih ciljev tehnološke platforme Manufuture je potrebno imeti orodja, s katerimi bomo te cilje dosegli. Ta orodja so:

 • Dvig dodane vrednosti v povprečju EU na 90.000 EUR/ zaposlenega
 • Dvig tehnološkega nivoja proizvodnje (glej Ovehanovo lestvico)
 • Krajšanje časa razvoja in izdelave orodja / mehatornskega sklopa (za 70% v primerjavi z letom 2004)
 • Nižanje stroškov (Znižanje stroškov proizvodnje za 60% v primerjavi s stroški v letu 2004)
 • Dvig ugleda stroke
 • Večanje prepoznavnosti stroke
 • Dvig izobrazbene strukture
 • Dvig komunikacijskih sposobnosti med člani in med ostalimi TP
 • Prepoznavnost orodjarstva in mehatronike kot pomembnih dejavnikov tehnološkega napredka EU

1.3.1 Pravila delovanja skupine povezana v platformo Manufuture

Tehnološka platforma bo delovala na principih in definicijah, ki so postavljeni s strani EU. Temeljne usmeritve delovanja TP Manufuture so:

 • odprtost za vse potencialne nove člane
 • delovanje na prostovoljni bazi
 • skupina bo imenovala svojega vodjo, ki bo skrbel za stike na nacionalni in mednarodni ravni
 • koordinacijo dela bo prevzela skupina, ki je podpisala pismo o nameri
 • skupina bo pripravila SRA usklajeno za potrebe partnerjev in Slovenije in jih posredovala v HLG Manufuture
 • imenovala bo člana za predstavnika HLG v Manufuture
 • formirala se bo skupina za sodelovanje z Mirror group znotraj Manufuture
 • za informiranje se bo uporabil spletni portal, ki ga bodo formirali skupaj koordinatorji platforme Manufuture

Platforma bo delovala na mrežnem principu, ki je prikazan na sliki 1.

inovacijska os

Slika 1: Princip delovanja platforme kot inovacijske osi

1.3.2 Opredelitev vizije in strateških ciljev razvoja tehnološke platforme

1. POSLANSTVO:

Manufuture je osnovna, inovativna in napredna horizontalna platforma, namenjena kot visoko kakovostna infrastruktura za potrebe vertikalne integracije orodjarstva – mehatronike. Poslanstvo Manufuture je ustvariti, izgraditi in udejanjiti inovacijsko politiko, ki bo omogočila nadpovprečno razvoj orodjarstva – mehatronike z izrazito vertikalno integracijo, predvsem na principu ekonomije, uporabe in prenosa znanja z vsemi komponentami, kot so izobraževanje, razvoj in inovativnost. Osnovno poslanstvo Manufuture je ustavitev trenda seljenja orodjarstva “low cost countries” (Kitajska, Tajvan, Koreja), revitalizacija orodjarstva v EU, vzpodbujanje inovativnosti v orodjarnah, dvig konkurenčne sposobnosti orodjarstva in mehatronike ter prepoznavnost orodjarstva – mehatronike, kot okolju prijazno dejavnost.

2. VIZIJA TP:

Manufuture bo postala osrednja evropska tehnološka platforma namenjena hitremu razvoju orodjarstva - mehatronike, s ciljem da na evropskem nivoju postane najnaprednejše in najinovativnejše svetovno orodjarsko – mehatronsko okolje.

3. STRATEGIJA:

Partnerji bodo uskladili in postavili skupne cilje in akcijski plan za doseganje teh. Za dosego ciljev bo Manufuture v partnerstvo pritegnila akterje, tudi nosilce odločitev, ki bodo lahko pripomogli k dolgoročnemu reševanju izzivov, potreb in problemov na evropskem in globalnem nivoju. Manufuture bo vzpodbudila tvorbo evropske tehnološke mreže za potrebe orodjarstva – mehtronike. S promocijo delovanja v mednarodnem okolju bo Manufuture povečevala politično podporo, ohranjala in spodbujala predvsem inovacijski proces, z zanesljivo strategijo in detajliranim, a fleksibilnim akcijskim planom bo zasledovala dolgoročno vizijo in učinkovitost izvajanja. Ključni moment za uspeh bo predvsem v aktivnem vključevanju ključnih gospodarskih subjektov – orodjarn.

4. AKTIVNOSTI:

Poleg gospodarskih organizacij in institucij znanja pritegne v partnerstvo vse podporne organizacije tega sektorja, kakor tudi predstavnike regulative, finančnih organizacij, kupcev, društev..., TP torej ostane odprta. Po osnovanju se sprejmejo začetne odločitve, organizacija in struktura. V začetku se kot sekretariat in infrastruktura privzame infrastruktura TECOS-a. Opravi se široko posvetovanje za dosego konsenza pri postavitvi načrta (vizija, strategija, akcijski plan), soglasje je potrebno doseči tudi z oblastmi in drugimi nosilci odločitev. Vzpostavi se organizacija izvajanja aktivnosti od informacijskih marketinških do promocije širjenja delovanja. Manufuture bo služila za sektorsko integracijo v vseh vertikalnih predelovalnih panogah.