slo - eng

Manufacturing Visions

     

Tehnološka platforma Manufuture

Tehnološke platforme so mehanizem razvojne politike, ki ga je vzpostavila EU in se na njih srečujejo izzivi posameznih področij in ugotavljajo strateške prednosti in priložnosti posameznih tehnoloških področij. Na področju raziskav in razvoja spodbujajo ciljno usmerjene investicije ter tako spodbujajo bolj učinkovit dostop inoviranju, hkrati pa spodbujajo tudi koordinirano delovanje Evropskih in nacionalnih raziskovalnih programov. Tehnološke platforme prav tako podpirajo nenehen razvoj ustreznega znanja v povezavi s posameznim tehnološkim področjem ter uporabo novih tehnologij. Ključni sistem delovanja TP je v tem, da vodilno vlogo pri oblikovanju nalog posameznih TP prevzamejo podjetja – industrija. So odprta struktura, kar pomeni, da morajo za učinkovitost le-teh nujno vključevati vse ključne deležnike od gospodarstva preko institutov, univerz, javnih zavodov vključno z državo in spodbujati partnerstvo z ostalimi sektorji ter tako predstavljati tudi osnovo za politični dialog.

Na področju proizvodnih tehnologij, je bila v okviru EU leta 2002 ustanovljena TP Manufuture, katere osnovni cilj je bila definicija prihodnosti proizvodnih in izdelovalnih tehnologij v EU. V letošnjem letu se je ustanovila iniciativa za tovrstno platformo tudi v Sloveniji, kjer se je v organizaciji GZS izvedlo 3 delavnice, na katerih se je formirala TP Manufuture.si – slovenski nacionalni del TP Manufuture. Slovenska TP Manufuture bo služila kot povezovalni člen med horizontalnimi TP, ki so se in se še bodo osnovale v okviru EU in slovenskimi TP. Oblikovana bo kot zrcalna podoba te EU TP Manufuture, s poudarki na tistih področjih, ki so ključni za razvoj slovenske proizvodne in izdelovalne industrije. Ta povezava bo služila za pripravo strateških razvojnih usmeritev na področju izdelovalnih tehnologij držav EU do leta 2015 (s ciljem do 2020).

TP Manufuture.si je široko odprta organizacija, v katero se lahko včlanijo in sodelujejo v njej različni akterji, ki vidijo prihodnost in interes v oblikovanju strategije razvoja proizvodnih in izdelovalnih tehnologij.

Poslanstvo TP Manufuture je ustvariti, izgraditi in udejanjiti inovacijsko politiko, ki bo omogočila trajnostni razvoj in omogočiti prihodnost EU in slovenske industrije. Cilj je ojačanje konkurenčne sposobnosti EU podjetij in ekonomije, ki temelji na razvoju in znanju skladno z Lizbonsko deklaracijo, ob polni zaposlenosti in socialni vključenosti vseh akterjev v procesu. Delo TP bo hkrati vplivalo na direktno in indirektno zaposlovanje.

Evropska industrija naj bi postala najbolj kompetentna in dinamična ekonomija, ki bazira na znanju in hitri odzivnosti izdelovalnega sektorja. TP Manufuture.si naj bi postala spodbuda razvoja in inovacij, ki sta neobhodno potrebna za tvorjenje celostne politike.

Razvoj, ki naj bi potekal pod okriljem EU TP Manufuture naj bi slonel na:

  • razpoznavanje srednjeročnih in dolgoročnih potreb po razvoju izdelovalnih tehnologij
  • oblikovanje organizacije, ki bo temeljila na integriranem znanju in bo povezovalni člen med akademsko sfero in industrijo
  • izgradnja svetovne R&T infrastrukture
  • oživitev novih proizvodnih modelov, organizacijskih konceptov in delovnih metod
  • prestrukturiranje vzgojno izobraževalnih programov

Cilj EU TP Manufuture je povezati in ojačati izdelovalne tehnologije v smislu iskanja sinergij med krovno TP in drugimi vertikalnimi EU TP.

Nastali dokument bo služil kot osnova za postavitev strategij in bo pospeševal pogovore, ki bodo vodili k novim vizijam in ciljem na področju proizvodnih in izdelovalnih tehnologij. Usklajen bo z nadaljnjimi implementacijskimi plani, ki opisujejo razvoj, inovacijske aktivnosti pri vsakem poglavju in detajlnimi plani.

TP Manufuture.si je horizontalna tehnološka platforma, kar pomeni, da pokriva široko tematiko in se delno prekriva z ostalimi tehnološkimi platformami. Po vzoru evropske tehnološke platforme, že ime odraža naš ključni cilj: zagotoviti dolgoročen obstoj proizvodnje v Evropi.

Tehnološka platforma TP Manufuture.si, povezana z evropsko platformo Manufuture in drugimi sorodnimi platformami, usmerja raziskave in razvoj ter vpliva na inovativnost in izobraževanje na področju proizvodnih tehnologij in sistemov, ki bodo na slovenskih tleh omogočali proizvodnjo z visoko dodano vrednostjo.